top of page

Past Events

Konferencja Festiwal Wody

Kompleksowa organizacja konferencji dla wydawcy magazynu Liderzy Innowacyjności. Klient zwrócił się do nas z prośbą o organizację wydarzenia pod tytułem Festiwal Wody z udziałem Polskiej Akademii Nauk i branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Organizator nie miał koncepcji merytorycznej w momencie zlecania organizacji wydarzenia. Zaproponowaliśmy szczegółowy zakres merytoryczny, tj. podział konferencji na trzy części związane z branżą wodną: moduł skierowany do jednostek samorządowych, dotyczący gospodarowania wodami opadowymi oraz zagospodarowaniem wody w mieście, który stał się ostatecznie modułem klimatycznym, oraz drugi moduł dotyczący innowacyjnych rozwiązań dla branży wodkan, trzeci energetyka wodna. Organizator dodał do tego czwarty moduł dotyczący oferty nauki dla branży związanych z wodą. Wybraliśmy Prelegentów i zawiązaliśmy z nimi umowy na wygłoszenie wystąpień, zapewniliśmy patronów medialnych, patronów honorowych, ułożyliśmy agendę, scenariusz wydarzenia, nawigację na terenie obiektu, zaprojektowaliśmy komunikację, wszystkie treści i oprawę graficzną, w tym logo, banery, agendę, stronę www. Zapewniliśmy obsługę cateringową, dodatkowych sponsorów. Obsługiwaliśmy biuro rejestracji uczestników, zapewniliśmy frekwencję poprzez skuteczną rekrutację. Zapewniliśmy obsługę recepcji, techniczną i cateringową.

Zakres tematyczny
I KONFERENCJI FESTIWAL WODY

Implementacja innowacyjnych rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzaniem wodą, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Można tego dokonać jedynie dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, integrującemu wiedzę naukową i inżynierską z działaniami w wielu dziedzinach uwzględniających procesy biologiczne, hydrologiczne, społeczne i gospodarcze. Aby upowszechniać i popularyzować te niezwykle ważne zagadnienia organizujemy konferencję FESTIWAL WODY, jako integralną część Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej.

Główne zagadnienia:

· Zarządzanie zasobami wodnymi

· Systemy zarządzania środowiskowego

· Regulacje prawne

· Innowacje w uzdatnianiu wody pitnej, zaawansowane procesy utleniania

· Efektywność energetyczna i odzyskiwanie energii ze ścieków

· Zdecentralizowane systemy zbierania i oczyszczania ścieków

· Obsługa i monitorowanie małych oczyszczalni

· Zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej

· Case studies z krajów rozwiniętych technologicznie (renaturyzacja wód, elektrownie geotermalne, elektrownie wodne, systemy nawadniania gruntów rolnych, zagospodarowanie wód opadowych na przykładach)

Celem konferencji adresowanej do samorządów, przedsiębiorców i środowiska naukowego jest kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych, w tym racjonalnego gospodarowania wodą i poprawy jakości życia. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z gospodarką wodną.

Koncentrujemy się na wykorzystaniu olbrzymiego potencjału rozwiązań inspirowanych naturą w połączeniu z infrastrukturą inżynierską, przy wykorzystaniu nowatorskich technologii. Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki ochrony zasobów wody i środowiska oraz łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie kierowane jest do profesjonalistów związanych z branżą wodno- kanalizacyjną:

· Kadry zarządzającej OPWiK, MPWiK

· Decydentów jednostek samorządowych i administracji

· Dostawców technologii, oprogramowania i systemów do zarządzania

· Dostawców innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i maszyn

· Pozarządowych organizacji proekologicznych

· Dostawców systemów inteligentnego gospodarowania wodą

· Profesjonalistów związanych z branżą

Retencja wód opadowych w aglomeracjach miejskich

Aglomeracje miejskie charakteryzują się silnie przekształconym środowiskiem, co prowadzi w konsekwencji do zjawiska miejskiej wyspy ciepła, oraz zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenia bioróżnorodności oraz zanieczyszczenie i degradacja zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Procesy urbanizacyjne i redukcja terenów zieleni w miastach wpływają bardzo niekorzystnie na jakość życia mieszkańców. Miasta stają się przestrzenią „zabetonowaną” i uszczelnioną. Wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni kształtuje się dla Polski na poziomie 100-150 m2/osobę, to jest trzykrotnie więcej niż Światowa Organizacji Zdrowia określa jako limit. Dodatkowo ryzyko podtopienia i powodzie miejskie dotyczą większości polskich miast, a zarządzanie wodami opadowymi jest obecnie głównym wyzwaniem w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu. Rozwiązaniem może być zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, które zapewni równowagę pomiędzy dopływem a odpływem wód opadowych. W praktyce oznacza to zagospodarowanie spływów z możliwością zatrzymania ich na miejscu opadu i oddanie tych wód do ekosystemu poprzez ich retencję, a następnie infiltrację do gruntu. Takie działanie nie tylko zmniejsza ilość odprowadzanych wód, ale też zmniejsza ich zanieczyszczenie, które potencjalnie dostaje się do nich w czasie transportu po zanieczyszczonych powierzchniach miasta. W konsekwencji skutkuje to odciążeniem systemów odwodnieniowych w miastach oraz redukcją stopnia zanieczyszczania wód w odbiornikach.

(źródło: Katarzyna Wolańska, chronmyklimat.pl)

Panel Energetyka wodna (hydropower)

Celem panelu jest popularyzacja badań naukowych, rozwoju i innowacji w zakresie efektywności wodnej i gospodarki wodnej w celu stworzenia przyjaznego innowacjom ekosystemu publiczno- biznesowo- naukowego, w którym środowiska akademickie i przedsiębiorstwa mogą współpracować ze sobą w celu wykorzystania wspólnych synergii i możliwości, przekształcenia wiedzy i doświadczenia w innowacyjne produkty, usługi i umiejętności w sektorze wodnym. Zużycie wody i wytwarzanie energii są nierozerwalnie związane. Konieczne jest wspólne działanie pomiędzy zainteresowanymi stronami z branży, aby zwiększyć efektywność wykorzystania energii wodnej i zoptymalizować związek dla przyszłych pokoleń, biorąc pod uwagę długoterminowe trendy, w tym wzrost populacji i zmiany klimatyczne.

Cele bloku tematycznego Hydroenergia:

· Identyfikacja korzyści i pokonywanie barier dla wspólnych programów efektywności energetycznej wody

· Omówienie skutecznych programów pilotażowych: zdobyte doświadczenia i przyszłe inicjatywy

· Rozwijanie partnerstw między firmami z branży energetycznej i wodnymi

· Uzyskanie i wykorzystanie wiarygodnych danych do oszacowania oszczędności wody i energii

· Opracowywanie przepisów, norm i standardów, które optymalizują efektywność zużycia wody

· Postęp technologiczny w zakresie zwiększania wydajności energii wodnej

· Zrozumienie natury i znaczenia związku woda-energia

· Obecne orzeczenia, trendy regulacyjne, normy i kodeksy mające wpływ na związek woda – energia

· Kwestie gospodarcze dotyczące wdrażania ulepszonych programów efektywności

Do kogo kierowana jest tematyka bloku:

· Kierownictwo firm z branży zrównoważonych źródeł energii, hydropower

· Komercyjne i przemysłowe zarządzanie energią użytkowników końcowych

· Regulatorzy wody i decydenci

· Dostawcy i twórcy technologii wodnych

· Specjaliści od zarządzania energią

· Kierownicy projektów i przedsiębiorcy

· Firmy energetyki odnawialnej

· Badacze uniwersyteccy i liderzy myśli

· Specjaliści ds. finansów i inwestycji

· Instytucje naukowo- badawcze


Recent Posts
bottom of page